การใช้เทคนิคซินเนคติกส์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

Main Article Content

ปรียา สมพืช

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนและศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันและเทคนิคซินเนคติกส์ ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสื่อประชาสัมพันธ์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 หมู่เรียน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน  และ 3) เว็บไซต์สำหรับการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

          ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เรียนที่เรียนด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันและเทคนิคซินเนคติกส์ ในรายวิชาสื่อประชาสัมพันธ์ มีระดับความคิดสร้างสรรค์ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความละเอียดลออ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม และความคิดยืดหยุ่น ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80             2) ระดับความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนรายบุคคล พบว่า ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ด้านความคิดละเอียดลออ คิดเป็นร้อยละ 52.17 ด้านความคิดคล่องแคล่ว คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านความคิดริเริ่ม คิดเป็นร้อยละ 95.65 และด้านความคิดยืดหยุ่น คิดเป็นร้อยละ 86.96 และ 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากต่อการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันและเทคนิคซินเนคติกส์ 

This research aimed to study the learning outcomes of learners and the students' opinions on blended learning using Collaborative learning and Synectics of students in Communication Arts. Samples were students enrolled in public relations media in the first semester of 2016 academic year, and obtained for one class by purposive sampling. The research instrument include: 1) creative test, 2) questionnaire, and 3) website. Statistics used for data analysis were mean, standard deviation and percentage.

            The results of the research found that: 1) Learners who learned by blended learning using collaborative learning and Synectics techniques in the course of public relations media, were passed with 80 percent criteria including in 4 aspects: elaboration, fluency, originality, and flexibility. 2) The individual’ s creative level after study found that learners who passed with 80 percent criteria in the following aspects: elaboration = 52.17%, fluency = 100%, originality = 95.65%,  and flexibility= 86.96%. 3) The learners’ satisfaction with blended learning using Collaborative learning and Synectics techniques was very high 

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)