องค์การที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ : การสร้างความเติบโตในสภาพแวดล้อมธุรกิจใหม่ของบริษัทที่ประยุกต์แนวคิดลิขิตสมดุล

Main Article Content

สืบวงศ์ กาฬวงศ์

Abstract

การจัดการเชิงยุทธศาสตร์เป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบันทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ อย่างไรก็ตามการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ก็คงยังเป็นเรื่องท้าทายของหน่วยงานจำนวนมาก เนื่องจากกระบวนการ โครงสร้างและแนวคิดของการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติต้องการหลักการและเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่ออกแบบไว้เฉพาะ ในปี 1996 Kaplan และ Norton ได้เสนอเครื่องมือ Balance Scorecard เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่างสมดุลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม Balance Scorecard ไม่ได้อธิบายไว้ว่าเมื่อองค์กรสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มิติต่างๆได้แล้ว หน่วยงานจะนำไปขับเคลื่อนอย่างไร หนังสือเล่มนี้จึงเป็นภาคต่อของคำอธิบายว่าองค์การจะสามารถนำ Balance Scorecard ซึ่งเป็นเครื่องมือการประเมินผลยุทธศาสตร์ไปสู่การเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิบัติได้อย่างไร

Article Details

Section
บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)
Author Biography

สืบวงศ์ กาฬวงศ์, Lecturer Pharnakhon Rajabhat University

I send a book review article to publish in your journal. 

thank you