ที่ปรึกษา
พระพรหมบัณฑิต, ศ.,ดร.
พระราชปริยัติกวี, ศ.,ดร.
พระราชปริยัติมุนี, ผศ.,ดร.
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.,ดร.
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.
พระราชรัตนาลงกรณ์, รศ.ดร.
พระศรีญาณวงศ์, ดร.
พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์, ดร.
ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร
พระครูโพธิชยานุสิฐ

บรรณาธิการบริหาร
พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ, ผศ.,ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

กองบรรณาธิการ
พระสมุห์กฤติพิศิฐ กิตฺติธมฺโม, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
พระเดชขจร ขนฺติธโร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ผศ.ดร.สุกันต์ แสงโชติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
นายอภิวัฒชัย พุทธจร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.มนตรี วิวาห์สุข มหาวิทยาบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ดร.สกุล อ้นมา มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.จุฬารัตน์ วิชานาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดร.สมพงษ์ เกษานุช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดร.ปาริชาติ ทุมนันท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ดร.ขวัญฤดี เคนราช มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ว่าที่ร้อยตรีเอกสิทธิ์ สนามทอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดร.ระพีพัฒน์ หาญโสภา นักวิชาการอิสระ

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
พระครูปลัดเกษฎา มหาปญฺโญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
นางอิงอร บุตรศรีผา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
นายปัญญา ไชยสุข มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

ฝ่ายประสานงานและจัดการ
ดร.กัมพล นะวัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
พระวันชัย ภูริทตฺโต,ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
พระครูภัทรสิริวุฒิ,ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
นายอนันต์ คะติยะจันทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
พระสุวรรณ์ สุทฺธาโส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

ฝ่ายกฎหมาย
ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
นายสำราญ ย่อยไธสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

ออกแบบปก
เทวราช เจริญเวทย์

พิสูจน์อักษร
นายสุวิทย์ ขาวนอก
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย

จัดรูปเล่ม
พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
นายวิทยา สมสร้อย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

พิมพ์ที่
โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์
ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 0-4246-0082

เจ้าของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครหนองคาย
219 หมู่ที่ 3 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100
โทรศัพท์: 042- 495333, 08-7853-1097 โทรสาร. 042-495222