การปรับใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อการบริหารงานในสังคมปัจจุบัน

Main Article Content

ฐิติพร สะสม

บทคัดย่อ

บทความนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอการนำหลักพุทธศาสนามาปรับใช้ในการบริหารงานต่อสังคมปัจจุบัน ให้บรรลุผลการบริหารงานขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถนำหลักพุทธศาสนามาปรับใช้ได้ตรงตามความต้องการขององค์กร ในการบริหารงาน กล่าวคือ ปัจจุบัน การบริหารงานองค์กร มีความจำเป็นต้องใช้ศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ ในการบริหารงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการที่องค์กรหวังจะแสวงหาผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้น และมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้ในเชิงบริหารงานมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาองค์กร เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรอย่างรวดเร็ว ตามทันสังคมปัจจุบัน จึงมีหลักการบริหารงานเข้ามาเป็นกลยุทธ์ ทั้งนี้ ในสังคมที่มีการแข่งขันสูงนั้น พุทธศาสนาซึ่งกำลังเป็นที่สนใจ ในการนำหลักการทางพระพุทธศาสนามาผสมผสาน และประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารงาน เพื่อค้นหาการบริหารงานที่ยั่งยืน และดำรงความเป็นมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขผ่านพุทธศาสนา จึงถือว่าหลักพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือที่ดี ที่จะนำมาใช้ร่วมกับระบบการบริหารงาน ที่ต้องการการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ซึ่งจะกล่าวถึงการนำหลักพุทธศาสนา กับหลักการบริหารงานในปัจจุบัน มาอธิบายว่า สามารถบูรณาการรวมเข้าด้วยกันได้ และเป็นแนวทางที่มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารงานต่อสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นหลักธรรมคำสอนที่มีมานานแล้วก็ตาม แต่ก็ยังแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ต่อการนำมาใช้ในการบริหารงานในปัจจุบันได้

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กองแผนงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2563, เมษายน 16). วิธีผูกใจคน เพิ่มงานดี. Retrieved from https://www.tungsong.com/Read/.

ถวิล อรัญเวศ. (2563, เมษายน 22). พุทธวิธีในการบริหาร. Retrieved from https://www.gotoknow.org/posts/659681.

พระเทพดิลก. (2553). การบริหารจัดการองค์กรทางพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2546). มณีแห่งปัญญา:หนังสือคู่มือสำหรับนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท. (2563, เมษายน 22). "วันเวลาเปลี่ยน แต่ปณิธานไม่เปลี่ยน". Retrieved from https://www.watprayoon.com/main.php/main.php?url=news.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2553). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย.

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต). (2541). คุณธรรมสำหรับนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิกจำกัด.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2563, เมษายน 14). พุทธธรรมกับการบริหาร. Retrieved from http://oknation.nationtv.tv/blog/mcukkpa/2019/09/07/entry-3.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2563, เมษายน 14). กระบวนการจัดการ. Retrieved from http://grad.vru.ac.th/meeting_ board/2555_03-meeting/MBA/Ittipon2.pdf.

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2563, เมษายน 16). หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา. Retrieved from http://www.onab.go.th/articles/.

hrnote.asia. (2563, เมษายน 15). POSDC: หลักการบริหารจัดการยุคคลาสสิกที่ยังคงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรได้ดีในยุคปัจจุบัน. Retrieved from https://th.hrnote.asia/ orgdevelopment/190704-posdc-management-concept/.

hrnote.asia. (2563, เมษายน 22). การพัฒนาอาชีพ (Career Development) ให้ก้าวหน้า. Retrieved from https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190510-career-development/.

Koontz , H. and Weihrich . H. (1988). Management. New York: McGraw –Hill.