เผยแพร่แล้ว: 2020-06-24

การวิเคราะห์ผลกระทบ จุดแข็ง และจุดอ่อนของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย-ลาว

บุญส่ง สินธุ์นอก, พระสมุห์กฤติพิสิฐ กิตฺติธมฺโม (จ่าพันธ์), ฐิติวรรณ สินธุ์นอก, ธวัญหทัย สินธุนอก

54-66

รูปแบบการจัดการแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย – ลาว

พระครูภัทรสิริวุฒิ (เที่ยงธรรม), ทองคำ ดวงขันเพ็ชร, อภิวัฒชัย พุทธจร

67-79

การบริหารงานบุคคลตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย

พระสมุห์กฤติพิสิฐ กิตฺติธมฺโม (จ่าพันธ์), อินถา ศิริวรรณ, พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ

80-91

การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในมิติศาสนา ของคณะสงฆ์ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พระครูวินัยธรปัญญา ปญฺญาวโร (ศรีสมุทร), บุญเตือน ทรัพย์เพชร

104-118

กระบวนการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ภาคกลาง

อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์, ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย, ปัญญา พรหมบุตร

159-173

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

อภิสิทธิ์ ศรีวะสุทธิ์ , บัณฑิต ขวาโยธา, กำพล วันทา

242-254

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา

หยัด ขจรเกียรติผดุง, เพิ่ม หลวงแก้ว, กำพล วันทา

255-268