แนวทางการพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการศึกษาของเยาวชน บนพื้นที่สูงในจังหวัดตาก

Main Article Content

พระมหาจักรพันธ์ จกฺกวโร (นะวะแก้ว)

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนบนพื้นที่ราบสูงในจังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนบนพื้นที่ราบสูงในจังหวัดตาก 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของเยาวชนบทพื้นที่ราบสูงในจังหวัดตาก             3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาทางการศึกษาของเยาวชนบนพื้นที่ราบสูงในจังหวัดตาก โดยกำหนดประเด็นที่ศึกษาไว้ 4 ด้าน คือ ด้านการสร้างแหล่งเรียนรู้ ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ด้านการแนะแนวทางการประกอบอาชีพ และด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงที่จะใช้ในการศึกษา และเผยแผ่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษา ซึ่งผลการวิจัย สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 10 ข้อ ดังนี้ 1) ต้องปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 2) ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้คำนึงถึงความเสมอภาค และความเหมาะสมตามความต้องการจำเป็น 3) ต้องสร้างความรับผิดชอบร่วมกันของภาคสังคมทุกระดับ นับตั้งแต่ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้กำหนดนโยบาย 4) ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในด้านคุณภาพครู หลักสูตร และการใช้เทคโนโลยีทุกระดับและทุกประเภทของการศึกษา 5) สร้างนวัตกรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6) ควรส่งเสริมให้เกิดจริยธรรม ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค การทำประโยชน์ต่อสังคม 7) ส่งเสริมการยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง สนับสนุนพัฒนาครู และจัดให้มีครูเพียงพอในทุกห้องเรียนและศูนย์การเรียนรู้ 8) สร้างจิตสำนึกของสังคมและชุมชนให้มองเห็น เข้าใจ และมีส่วนร่วมทางการศึกษา 9) สร้างการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 10) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา และเน้นการมีส่วนร่วมการทำงานอย่างเป็นหนึ่งเดียว

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. พ.ศ. 2542,และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

ปัญหาการศึกษาและแนวทางการแก้ไข. (2560, มกราคม 20). Retrieved from http://pattarawadee2526.blogspot.com.

สำนักงานจังหวัดตาก กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด. (2562). แผนพัฒนาจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน ๒๕๖๒). ตาก: มปท.

สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถม (เขต 1) จังหวัดตาก. (2560). รายงานประจำปี 2560. ตาก.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1. (2560). เอกสารแผนการจัดการศึกษา 2560-2567. กรุงเทพมหานคร: มปท.