ปัญหาการตีความคำสั่งทางปกครองของหนังสือเรียกเงินคืนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ : ศึกษากรณีการเรียกเงินค่าเช่าบ้านคืนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Main Article Content

ทวิวัชร์ จันทร์อ่อน
บัณฑิต ขวาโยธา

Abstract

บทคัดย่อ


บทความวิจัยเรื่อง ปัญหาการตีความคำสั่งทางปกครองของหนังสือเรียกเงินคืนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงแนวความคิดทฤษฎีตลอดจนความหมายของคำสั่งทางปกครอง  2) ศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดของประเทศไทยในการวินิจฉัย สถานะและความหมายของคำสั่งทางปกครอง 3) ศึกษาแนวทางการดำเนินการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่เป็นการให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่แบ่งแยกได้ของหน่วยงานทางปกครองว่า ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม่ ในการศึกษาใช้วิธีวิจัยเอกสาร โดยวิจัยจากกฎหมายปกครองของไทยและต่างประเทศ พร้อมแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ หลักกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายเอกชน คำพิพากษาฎีกา เพื่อนำมาวิเคราะห์วิจัย ให้ได้มาซึ่งข้อสรุปและข้อเสนอแนะ โดยวิธีการเขียนจะใช้วิธีพรรณนาและวิเคราะห์ ซึ่งขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล จะทำการรวบรวมข้อมูลจากบทความ วารสาร และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดเนื้อหา และขอบเขต ในการศึกษาค้นคว้า พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้สืบค้นมาและบันทึกข้อมูลวิจัย


ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการตีความคำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พบว่า บางหน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถทราบได้ว่า หนังสือที่เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งไปยังบุคคลภายนอก มีผลเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่ ส่งผลต่อผู้ได้รับคำสั่งทางปกครองไม่สามารถทราบถึงสิทธิของตนเอง ที่จะใช้โต้แย้งหรืออุทธรณ์คำสั่งทางปกครองได้ จึงควรที่จะศึกษาว่า หนังสือที่หน่วยงานของรัฐ เรียกเงินคืนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านนั้น เป็นหนังสือที่มีฐานะเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงควรที่จะศึกษาปรับปรุงและเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

ปิยบุตร แสงกนกกุล. (2556). กฎหมายปกครองของประเทศยุโรป. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา.

ราชกิจจานุเบกษา. (2560). พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542. เล่ม 116/ตอนที่ 94 ก/หน้า 1 (10 ตุลาคม 2542).

ราชกิจจานุเบกษา. (2562). พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. เล่ม 113/ตอนที่ 60 ก/หน้า 1 (14 พฤศจิกายน 2539).

ราชกิจจานุเบกษา. (2468). ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2468. เล่ม 42/หน้า 1/ (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468).

ราชกิจจานุเบกษา. (2556). พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547. เล่ม 121/ตอนพิเศษ 81 ก/หน้า 29 (27 ธันวาคม 2547).

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2554). กฎหมายปกครองทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : นิติราษฎร์.

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. (2553). เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับต้น รุ่นที่ 15 เรื่อง การกระทำทางปกครอง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลปกครอง.

Most read articles by the same author(s)