เผยแพร่แล้ว: 2021-05-26

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของพลเมืองไทยกับสถานการณ์การเรียนออนไลน์ในยุคไวรัสโควิด 19

วินิจ ผาเจริญ, ภัทรชัย อุทาพันธ์, กรวิทย์ เกาะกลาง, สุรชัย พุดชู

1-14

แนวทางการส่งเสริมความมีอายุยืนด้วยหลักอิทธิบาท 4

พระธีรดา สมจิตฺโต, พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ

15-28

ความเป็นมรดกโลกของถ้ำอชันต้า

พระครูสุตวรธรรมพินิจ, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

41-54

ภรรยาในมุมมองทางพระพุทธศาสนา

เจษฎา มูลยาพอ, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

55-68

พลังบวร : พลังหลักของชุมชนคุณธรรม

พระอธิการโสภณ ปิยธมฺโม (กิ่งแก้ว) , ละเอียด จงกลนี, พระฮอนด้า วาทสทฺโท (เข็มมา)

69-80

ศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดภูมิปัญญาหมอยาพื้นบ้านริมสองฝั่งโขง

พระวันชัย ภูริทตฺโต (อนนตรี), พระเดชขจร ขนฺติธโร (ภูทิพย์), สมสนุก สุทธิวงษา

81-94

การพัฒนาร้านอาหาร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สู่เมืองอัจฉริยะ

ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล, รักชนก แสงภักดีจิต, กิติมาพร ชูโชติ

243-256