การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ของศาสตร์พระราชา ด้วยหลักสังคหวัตถุ 4

Main Article Content

พระณัฐธัญ ธมฺมทินโน
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


          บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ของศาสตร์พระราชาด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 “เกษตรทฤษฎีใหม่” เป็นทฤษฎีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ เป็นวิธีการทำเกษตรพื้นฐาน มีการบริหารจัดการพื้นที่ทำกินอย่างเป็นระบบ โดยพระองค์ได้เสนอสูตร 30:30:30: แบ่งขั้นตอนการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ไว้เป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การผลิต ขั้นที่ 2 การรวมพลัง ขั้นที่ 3 การร่วมมือกับแหล่งทุน การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ของศาสตร์พระราชาด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย 1) ทาน คือ เมื่อตนเองได้ผลผลิต พออยู่ พอกิน มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินดีแล้ว ก็ต้องรู้จักแบ่งปันผู้อื่น 2) ปิยวาจา คือ รู้จักพูดคำที่เป็นประโยชน์ ไม่พูดเท็จ รู้หลักการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิชาการต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงมือทำหรือประสบการณ์ของตนเองให้แก่ผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี 3) อัตถจริยา คือ รู้จักประกอบกิจการงานช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น 4) สมานัตตตา คือ เป็นผู้เสมอต้นเสมอปลาย ในทางการปฏิบัติคือ เกษตรกรจะต้องหมั่นรดน้ำ พรวนดิน เอาใจใส่พืชผักอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรให้ต่อเนื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชานี้ แตกต่างจากศาสตร์ทั่วไปคือ เน้นที่การพึ่งพาตนเองเป็นหลักสำคัญ ตามแนวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพออยู่ พอกิน พึ่งพาตนเองได้ การจะพึ่งพาตนเองได้ ก็ต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ของเกษตรอย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถดำรงตนอยู่ในหลักการดังกล่าว และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำรินี้ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

เอกสารอ้างอิง

ชัยอนันต์ สมุทวณิช. (2541). ทฤษฎีใหม่ : มิติที่ยิ่งใหญ่ทางความคิด. กรุงเทพมหานคร : สถาบันนโยบายศึกษา.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2545). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : บ.สื่อตะวัน.

มนูญ มุกขประดิษฐ์. (2539). ประทีปแห่งแผ่นดิน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ราศี บุรุษรัตนพันธุ. (2543). ทฤษฎีใหม่ในหลวง : ชีวิตที่พอเพียง. สมุทรปราการ : ภัคธรรม.

สุเมธ ตันติเวชกุล. (2543). ใต้เบื้องพระยุคลบาท. กรุงเทพมหานคร : มติชน.

Ernest Dale. (1973). Management : Theory and Practice. New York : McGraw-Hill.

Herbert A. Simon. (1947). Administrative Behavior. New York : Macmillian.