พลังบวร : พลังหลักของชุมชนคุณธรรม

Main Article Content

พระอธิการโสภณ ปิยธมฺโม (กิ่งแก้ว)
ละเอียด จงกลนี
พระฮอนด้า วาทสทฺโท (เข็มมา)

Abstract

บทคัดย่อ


          บทความนี้ เป็นการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค์ และการบริหารจัดการ โดยการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความรู้คู่คุณธรรมของชุมชน กล่าวคือ ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้คนไทยมีความสุข สำหรับกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีวิสัยทัศน์ “วัฒนธรรมไทยเข้มแข็ง เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยเน้นสร้างคนดี สังคมดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะมีการเสริมสร้างชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม” รวมทั้งต้องการสืบสาน สร้างสรรค์งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมเป็นเครื่องหล่อหลอม ยึดเหนี่ยว สร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสถาบันครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติให้เกิดความเข้มแข็ง  เกิดค่านิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิตอย่างรู้รักสามัคคี


กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ในการทำนุบำรุงส่งเสริมและอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านพระพุทธศาสนา โดยการนำเสนอประเด็นที่เป็นหลักการ ในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวรไว้ ดังนี้ 1) ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังบวร 3) แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ เกิดเป็นพลังบวรที่เข้มแข็ง คนมีคุณธรรม ครอบครัวมีคุณธรรม หน่วยงานมีคุณธรรม ชุมชนมีคุณธรรม และสังคมมีคุณธรรม เป็นพลังหลักของชุมชนไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ

References

เอกสารอ้างอิง

กรมการศาสนา. (2559). ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดวาปีสุทธาวาส. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.

___________. (2561). กระบวนการดำเนินงาน.ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ประจำปี 2561. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.

___________. (2559). (ร่าง) แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.

___________. (2559). การดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมภายใต้พลัง “บวร” บ้าน วัด ศาสนสถานโรงเรียน ราชการ. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ. (2559). แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวัฒนธรรม.

ราชกิจจานุเบกษา. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564. เล่ม 133 ตอนที่ 115 ก หน้า 63 (30 ธันวาคม 2559)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ. (2560). รายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจังหวัดอำนาจเจริญ. อำนาจเจริญ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ.

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.). (2561). “การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมโดยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) สู่สังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” เรียกใช้เมื่อ 25 พฤษภาคม 2563 จาก https://www.dra.go.th/site.2560/about.Thai-29-224-0-0.0.html