การประยุกต์ใช้หลักเมตตาธรรมเพื่อลดความรุนแรงในชุมชนบ้านสร้างก่อ ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

Main Article Content

พระกิตติพงษ์ อาภาธโร (ไลไธสงค์)
สมเดช นามเกตุ
พระครูจิรธรรมธัช

Abstract

บทคัดย่อ


การประยุกต์หลักเมตตาธรรมเพื่อลดความรุนแรงในชุมชนบ้านสร้างก่อ ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุสงค์เพื่อ ๑. เพื่อศึกษาหลักเมตตาธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒. เพื่อศึกษาสภาพความรุนแรงในชุมชนบ้านสร้างก่อ ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี และ๓. เพื่อศึกษาการประยุกต์หลักเมตตาธรรมเพื่อลดความรุนแรงในชุมชนบ้านสร้างก่อ ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านสร้างก่อเป็นชุมชนที่มีการปฏิบัติตามประเพณีฮีต 12 โดยจะมีกิจกรรมงานบุญที่เป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชนตลอดทั้ง 12 เดือน ซึ่งเป็นการดีที่ผู้นำชุมชนได้ร่วมกับหลายกลุ่มของชุมชนในการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชนระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะร่วมกันเพื่อสร้างชุมชนคุณธรรม คือร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมรับผิดชอบ แล้วจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้หลักเมตตา ที่ประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตของประชาชน คือ ความรัก ความมีไมตรี ความปรารถนาดี ความอยากให้ผู้อื่นมี ความสุข ประสบแต่สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

ณัฐมา ขันติธรรมกุล. (2553). การศึกษาความรักในพระพุทธศาสนา. ใน วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ติช นัท อันห์. (2543). เมตตาภาวนา คำสอนว่าด้วยรัก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2553). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 18. นนทบุรี : โรงพิมพ์เพิ่มทรัพย์การพิมพ์.

พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ). (2552). อยู่กันด้วยความรัก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม.

พระมหาบัญชา สุสมฺปนฺโน ( ผาติวโรดม). (2554). การศึกษาวิเคราะห์หลักเมตตาธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทกับพระคัมภีร์คริสตธรรม. ใน วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระมหาบุญเรียน ปภงฺกโร (พิลาพันธ์). (2558). การศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดเรื่องเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท. ใน วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระมหาสมจินต์ วันจันทร์. (2548). ฉันเข้าใจสรรพสิ่งเพราะฉันรัก. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์กัลปพฤกษ์.

พุทธทาส อินทปัญโญ. (2552). คริสธรรม พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2500). มหาจุฬาเตปิฎกํ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส. (2535). พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเซียงจงเจริญ.

Most read articles by the same author(s)