การปกครองท้องถิ่นของประเทศในภูมิภาคอาเซียน : ศึกษาเปรียบเทียบ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับประเทศไทย

Main Article Content

อะนุสอน บัวละพัน
บัณฑิต ขวาโยธา
เพิ่ม หลวงแก้ว
กำพล วันทา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบ และโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย 2) ศึกษาเปรียบเทียบการปกครองท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ วิธีดำเนินการวิจัยโดยการศึกษาแหล่งข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน การเก็บข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นด้านกฎหมายจากนักกฎหมายลาวและไทย


ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบและโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย มีความเหมือนและแตกต่างกันคือ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น มีการแบ่งและกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะที่เรียกว่า “ลำดับขั้น” อันได้แก่ ขั้นแขวง ขั้นเมือง และขั้นตาแสง ซึ่งแต่ละขั้นมีคณะกรรมการปกครอง มีสภาประชาชน และบรรดาองค์การจัดตั้งมหาชน ภายใต้การนำของพรรค (ลาว) โดยองค์กรปกครองขั้นแขวงเป็นระบบที่มีการกระจายอำนาจการปกครองส่วนใดส่วนหนึ่งให้แก่ท้องถิ่น ส่วนในประเทศไทยมีการปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในรูปแบบของการกระจายอำนาจ ซึ่งการกระจายอำนาจนั้นอาศัยอำนาจจากกฎหมายแม่บทที่มีลำดับศักดิ์สูงกว่า จากการศึกษาศึกษาเปรียบเทียบการปกครองท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน พบว่า ในการศึกษาเปรียบเทียบประเด็นของการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นการปกครองที่เข้าถึงการให้บริการประชาชนในท้องที่นั้น ๆ สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน อันเป็นหน้าที่สำคัญที่รัฐพึงคำนึงถึง และเป็นการปกครองเพื่อประโยชน์โดยตรงของประชาชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. (2556). สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ. เรียกใช้เมื่อ 17 เมษายน 2563 จาก http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp 2556.

กิตติ วัฒนกุล. (2546). การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ. (2546). ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน.

วารุณี โอสถารมย์. (2544). แบบเรียนไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “เพื่อนบ้านของเรา” ภาพสะท้อนเจตนคติอุดมการณ์ชาตินิยมไทย. รัฐศาสตร์สาร, 22(3), 1-83.

ศุทธิกานต์ มีจั่น. (2556). ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า.

เอน. เจ. ไรอัน. (2526). การสร้างชาติมาเลเซียและสิงคโปร์. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Government of Lao People’s Democratic Republic. (2003). Decree of civil Service. Lao : PDR.

United Nations Development Programme [UNDP]. (2009-2010). Human Development likelihoods Study. [n.p.]

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>