เผยแพร่แล้ว: 2022-06-29

ศึกษาแนวโน้มในการส่งออกผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้ประกอบการ ในจังหวัดหนองคาย

ทรัพย์ อมรภิญโญ, ณัฐ อมรภิญโญ, ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล, กิติมาพร ชูโชติ, รัฐการ บัวศรี, รักชนก แสงภักดีจิต

181-194