Focus and Scope

นโยบาย มี 9 ข้อ ดังนี้

1. เปลี่ยนกำหนดการตีพิมพ์ จากตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ตามปีงบประมาณ เป็นตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ตามปีปฏิทิน คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนำไปอ้างอิงและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2. กองบรรณาธิการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขึ้นไป

3. ประเมินคุณภาพของบทความแบบเข้มข้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blind peer review) ที่มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขึ้นไป บทความละตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป ยกเว้นจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่สามารถหาผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นได้ จึงจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่านี้

4. ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษของแต่ละบทความให้ถูกต้องตามหลักภาษา

5. ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้นิพนธ์บทความทุกคน

6. ระบุ Corresponding author ของบทความ และ E-mail address ด้วย

7. ให้บรรณาธิการและคณะทำงานของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการตีพิมพ์บทความและการอ้างอิง ชั้นหนึ่งก่อน แล้วจึงส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประเมินคุณภาพบทความ

8. ออกวารสารให้ตรงตามเวลาที่กำหนด

9. ให้ใช้ระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ (Thai Journal Online: ThaiJO) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยบูรพา เดือนมกราคม พ.ศ. 2559

กลุ่มเป้าหมายของวารสาร

คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นิสิตนักศึกษา

Peer Review Process

1. การประเมินคุณภาพของบทความแบบเข้มข้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน (Double-blind peer review) ที่มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. (Assistant Professor Dr.) ขึ้นไป บทความละตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ยกเว้นจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่สามารถหาผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้ จึงจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่านี้

2. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ ต้องมีผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในระดับ สมควรตีพิมพ์เผยแพร่ได้ (โดยไม่มีการแก้ไขหรือตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ) อย่างน้อย 2 คนขึ้นไป

Publication Frequency

กำหนดการพิมพ์ วารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี)

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Open Access Policy

วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดให้เข้าถึงบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่จำกัด อันก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ

วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาการปัญญา (Cognitive Science) จิตวิทยา การเรียนรู้ การศึกษา สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา

Sponsors

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

Sources of Support

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

Journal History

a1_120

วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (Journal of Research Methodology & Cognitive Science) ISSN 1685-6740 เริ่มพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2546 เดิมใช้ชื่อว่า “วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (Journal of Educational Research and Measurement, Burapha University)” ในสมัยนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาและการวัดผลการศึกษา เป็นวารสารรายปี (1 ฉบับ/ปี) ออกในเดือนมีนาคมของทุกปี

ต่อมาในปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป) ได้รับทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นเวลา 3 ปีงบประมาณ จึงได้ปรับเป็นวารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี) ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม และฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม ตามเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดตั้งวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (College of Research Methodology and Cognitive Science) ขึ้น ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับคณะวิชา จึงได้โอนวารสารฯ มาสังกัดวิทยาลัยฯ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (Journal of Research Methodology & Cognitive Science)” ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนตุลาคม 2551- มีนาคม 2552 อีกทั้งได้ปรับวัตถุประสงค์ของวารสารให้กว้างขึ้นตามภารกิจของวิทยาลัยฯ เป็น “เพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการทางด้านสหสาขาวิชา (Multidisciplinary Science) และ วิทยาการปัญญา (Cognitive Science) เน้นผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ การศึกษา วิธีวิทยาการวิจัย การวัดผลประยุกต์ การประเมิน สถิติสำหรับการวิจัย เทคโนโลยีสำหรับการวิจัย และ วิทยาการปัญญา”

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 (ปีที่ 13) เป็นต้นไป กองบรรณาธิการวารสารฯ ได้เปลี่ยนเป็นตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ ตามปีปฏิทิน คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือน กรกฏาคม-ธันวาคม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนำไปอ้างอิง (Citation) และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รายชื่อบรรณาธิการที่ผ่านมา

1. รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี ชัดแช้ม พ.ศ. 2546-2551 (ปีที่ 1-6)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา กรเพชรปาณี พ.ศ. 2551-2557 (ปีที่ 6-12)

3. รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี ชัดแช้ม พ.ศ. 2558 (ปีที่ 13-16)

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี พ.ศ. 2562 (ปีที่ 17 เป็นต้นไป)