Information For Authors

ผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา สามารถอ่านรายละเอียดของวารสารเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของบทความกับวัตถุประสงค์ของวารสารได้ที่เมนู About the Journal และสามารถอ่านคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ได้ที่เมนู Author Guidelines โดยผู้เขียนจะต้องเข้าไปสมัครสมาชิกวารสารที่เมนู register จากนั้นจึงเข้าสู่ระบบในเมนู log in