Information For Readers

วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญารูปแบบออนไลน์ เป็นแหล่งรวบรวมบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบัน ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดบทความต่างๆ ไปศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้กันในวงกว้าง อันนำมาสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการในอนาคตสืบไป