ที่ปรึกษา (Editorial Advisory Board)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี

Asst. Prof. Pattrawadee  Makmee

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant of Editorial in Chief)

ดร.พีร วงศ์อุปราช                                                               มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม                                                     มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.กนก พานทอง                                                               มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์                                                มหาวิทยาลัยบูรพา

 

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

Professor Kamata Akihit, Ph.D.                                   Education and Psychology at Southern

                                                                                          Methodist University, Dallas Taxas, USA

Professor Larry R. Nelson, Ph.D.                                 Curtin University, Australia

 Professor Veena Kumari, Ph.D.                                  Centre of cognitive neuroscience,

                                                                                          Brunel University London, UK.

Associate Professor Alexander L. Sumich, Ph.D.     School of Social Sciences,

                                                                                          Nottingham Trent University, UK.

 ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค                                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์                                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน                                      มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล                        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย                       มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก                                 มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์                        มหาวิทยาลัยบูรพา