Enhancing Working Memory in Elderly with Massage Program by Applying Theory of Ten Primary Energy Lines Combined with Chinese Acupressure

Main Article Content

จิตรเสน เอื้อวงศ์ตระกูล
สุชาดา กรเพชรปาณี
ปรัชญา แก้วแก่น

Abstract

 


          การนวด ส่งผลต่อการปรับสมดุลภายในระบบร่างกาย ทำให้ระบบกระดูกกล้ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนเลือด ความสามารถทางปัญญา มีประสิทธิภาพดีขึ้น การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการนวดโดยการประยุกต์ทฤษฎีเส้นประธานสิบกับการนวดกดจุดแผนจีน และศึกษาผลของโปรแกรมการนวดที่พัฒนาขึ้นต่อการเพิ่มความจำขณะคิดในผู้สูงอายุ และเปรียบเทียบกับการนวดอีก 2 โปรแกรม ได้แก่ การนวดตามทฤษฎีเส้นประธานสิบบริเวณหน้าท้องและการนวดกดจุดแผนจีนบริเวณฝ่าเท้า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่อาสาสมัครเข้าร่วมการทดลอง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวัดตัวแปรตาม ได้แก่ เครื่องวัดแบบไบโอฟีดแบค แบบทดสอบความสามารถทางเชาวน์ปัญญาผู้ใหญ่ ในส่วนการทดสอบย่อยด้านช่วงตัวเลข ด้านสัญลักษณ์ตัวเลขและเครื่องวัดขนาดน้ำหนักมือ Microfet2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายตัวแปร (MANOVA) ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้


  1. โปรแกรมการนวดที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย การนวดบริเวณหน้าท้อง 10 จุด เป็นเวลา 30 นาที และการนวดบริเวณฝ่าเท้า 26 จุด เป็นเวลา 30 นาที โดยลงน้ำหนัก 3 ระดับ คือ 50 ปอนด์ 70 ปอนด์ และ 90 ปอนด์

  2. ระยะหลังการนวดความผ่อนคลายและความจำขณะคิดของการนวดทั้ง 3 กลุ่ม ดีขึ้นกว่าก่อนการนวด (p < .01)

  3. ความผ่อนคลายและความจำขณะคิด ระยะหลังการใช้โปรแกรมการนวดของทั้ง 3 กลุ่ม แตกต่างกัน (p < .01) โดยการนวดตามทฤษฎีเส้นประธานสิบบริเวณหน้าท้องร่วมกับการนวดกดจุดแผนจีนบริเวณฝ่าเท้า มีคะแนนความผ่อนคลายและความจำขณะคิดสูงสุด รองลงมา คือการนวดกดจุดแผนจีนบริเวณฝ่าเท้าและการนวดตามทฤษฎีเส้นประธานสิบบริเวณหน้าท้องตามลำดับ

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)

References

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (2547). การแพทย์ทางเลือกนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ. กรุงเทพฯ: สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.
คณะกรรมการการจัดทำแบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้นและสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ. (2542).แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น ฉบับภาษาไทย (MMSE-T). กรุงเทพฯ: กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข.
อภิชาติ ลิมติยะโยธิน. (2555). นวดแผนไทย 2 หน่วยที่ 1-5 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ประชาชน.
Borella, E., Carbone, E., Pastore, M., De Beni, R., & Carretti, B. (2017). Working memory training for healthy older adults: The role of individual characteristics in explaining short-and long-term gains. Frontiers in Human Neuroscience, 3, 11.
Brehmer, Y., Westerberg, H., & Bäckman, L. (2012). Working-memory training in younger and older adults: training gains, transfer, and maintenance. Frontiers in Human Neuroscience, 5, 6.
Bright Focus Foundation. (2014). Understanding alzheimer’s disease: It’s not just forgetfulness, Reviews, Factsheet 400LP, focusFoundation, Retrieved from www.alzheimers.org.uk.
Carabotti, M., Scirocco, A., Maselli, M. A., & Severi, C. (2015). The gut-brain axis: interactions between enteric microbiota, central and enteric nervous systems. Annals of Gastroenterology, 28(2), 203–209.
Carroll, J. B. (1993). Human cognitive abilities: A survey of factor-analytic studies. Cambridge: Cambridge University Press.
Clark, R. K. (2005). Anatomy and physiology: understanding the human body. Sudbury: Jones & Bartlett Learning.
Dehghan, M., Mehdipoor, R., & Ahmadinejad, M. (2018). Does abdominal massage improve gastrointestinal functions of intensive care patients with an endotracheal tube: A randomized clinical trial. Complementary Therapies in Clinical Practice, 30, 122-128.
Dreyer, N. E., Cutshall, S. M., Huebner, M., Foss, D. M., Lovely, J. K., Bauer, B. A., & Cima, R. R. (2015). Effect of massage therapy on pain, anxiety, relaxation, and tension after colorectal surgery: A randomized study. Complementary Therapies in Clinical Practice, 21(3), 154-159.
Edmonds, W. A., & Kennedy, T. D. (2017). An applied guide to research designs: Quantitative, qualitative, and mixed methods. California: Sage Publications.
Eguchi, E., Funakubo, N., Tomooka, K., Ohira, T., Ogino, K., & Tanigawa, T. (2016). The effects of aroma foot massage on blood pressure and anxiety in Japanese community-dwelling men and women: A crossover randomized controlled trial. PlOS One, 11(3), 151-712.
Embong, N. H., Soh, Y. C., Ming, L. C., & Wong, T. W. (2015). Revisiting reflexology: Concept, evidence, current practice, and practitioner training. Journal of Traditional and Complementary Medicine, 5(4), 197-206.
Fan, X. J., Yu, H., & Ren, J. (2011). Homeostasis and compensatory homeostasis: bridging Western medicine and traditional chinese medicine. Current Cardiology Reviews, 7(1), 43-46.
Funahashi, S. (2017). Working memory in the prefrontal cortex. Brain Sciences, 7(5), 49.
Gerhard, W.E., Thomas, L., Stefan, K. & Michael, H. (2010). New developments in the diagnosis of dementia. Psychology and Psychotherapy, 21(2), 201-209.
Goral, K. E. (2011). The Effects of Massage Therapy on Autonomic Nervous System Activity, Anxiety, and Stature in Anxious Individuals. Madison: University of Wisconsin.
Greiner, S. (2012). The efficacy of abdominal self-massage in the treatment of adult constipation: A randomized controlled trial. Unity Village: The Faculty of Holos University Graduate Seminary.
Haker, E., Egekvist, H., & Bjerring, P. (2000). Effect of sensory stimulation (acupuncture) on sympathetic and parasympathetic activities in healthy subjects. Journal of the Autonomic Nervous System, 79(1), 52-59.
Juntakarn, C., Prasartritha, T., & Petrakard, P. (2017). The Effectiveness of Thai massage and joint mobilization. International Journal of Therapeutic Massage & Bodywork, 10(2), 3-8.
Kaplan, R. M., & Saccuzzo, D. P. (2017). Psychological testing: Principles, applications, and issues. Nelson Education.
Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Edition 63.
Klingberg, T. (2010). Training and plasticity of working memory. Trends in Cognitive Sciences, 14(7), 317-324.
Lachman, M. E., Neupert, S. D., Bertrand, R., & Jette, A. M. (2006). The effects of strength training on memory in older adults. Journal of Aging and Physical Activity, 14(1), 59-73.
Lamas, K., Lindholm, L., Stenlund, H., Engström, B., & Jacobsson, C. (2009). Effects of abdominal massage in management of constipation-a randomized controlled trial. International Journal of Nursing Studies, 46(6), 759-767.
Lee, E. J., & Frazier, S. K. (2011). The efficacy of acupressure for symptom management: a systematic review. Journal of Pain and Symptom Management, 42(4), 589-603.
Lee, J., Han, M., Chung, Y., Kim, J., & Choi, J. (2011). Effects of foot reflexology on fatigue, sleep and pain: a systematic review and meta-analysis. Journal of Korean Academy of Nursing, 41(6), 821-833.
Lee, Y. H., Park, B. N. R., & Kim, S. H. (2011). The effects of heat and massage application on autonomic nervous system. Yonsei Medical Journal, 52(6), 982-989.
McCullough, J. E. M., Liddle, S. D., Sinclair, M., Close, C., & Hughes, C. M. (2014). The physiological and biochemical outcomes associated with a reflexology treatment: a systematic review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Retrieved from https://dx.doi.org/10.1155/2014/502123
Moncur, C. (2006). Overview of the musculoskeletal system. Rheumatology Organization. Chapter 2. Section A: Clinical Foundations, 1-11.
Moffet, H. H. (2006). How might acupuncture work? A systematic review of physiologic rationales from clinical trials. BMC complementary and alternative medicine, 6, 25. doi:10.1186/1472-6882-6-25
Netchanok, S., Wendy, M., & Marie, C. (2012). The effectiveness of Swedish massage and traditional Thai massage in treating chronic low back pain: A review of the literature. Complementary Therapies in Clinical Practice, 18(4), 227-234.
Sinclair, M. (2011). The use of abdominal massage to treat chronic constipation. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 15(4), 436-445.
Sliz, D., Smith, A., Wiebking, C., Northoff, G., & Hayley, S. (2012). Neural correlates of a single- session massage treatment. Brain Imaging and Behavior, 6(1), 77-87.
Supa’At, I., Zakaria, Z., Maskon, O., Aminuddin, A., & Nordin, N. A. M. M. (2013). Effects of Swedish massage therapy on blood pressure, heart rate, and inflammatory markers in hypertensive women. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013.
Timiras, P. (2003). The nervous system: Structural and biochemical changes. Physiological Basis of Aging and Geriatrics, 99-117.
Valerius, K. P., Frank, A., Kolster, B. C., Hamilton, C., Lafont, E. A., & Kreutzer, R. (2011). The muscle book: Anatomy, testing, movement. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Westerberg, H., & Klingberg, T. (2007). Changes in cortical activity after training of working memory—a single-subject analysis. Physiology & Behavior, 92(1), 186-192.
Yang, C. H., Lee, B. H., & Sohn, S. H. (2008). A possible mechanism underlying the effectiveness of acupuncture in the treatment of drug addiction. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 5(3), 257-266.