โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับวิธีการ Parallel Analysis เพื่อพิจารณาจํานวนองค์ประกอบที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์ตัวประกอบ

Main Article Content

อาฟฟ ลาเตะ

Abstract

บทความนี้นําเสนอโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับวิธีการ Parallel Analysis เพื่อพิจารณาจํานวนองค์ประกอบที่เหมาะสม จากการวิเคราะห์ตัวประกอบด้วยการเขียน Syntax Command จากโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ทำให้สามารถคำนวณค่าไอเกนเพื่อใช้ในการ หาค่าเฉลี่ยของค่าไอเกน และค่าไอเกนตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ต่างๆตามแนวทางของวิธีการ Parallel Analysis ในขณะที่การประมวลผลด้วย WPA สามารถคำนวณค่าเฉลี่ยของค่าไอเกน และค่าไอเกนตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ตามต้องการ โดยการป้อนจำนวนค่าสังเกต และจำนวนตัวแปร ในหน่วยประมวลผลดังกล่าว

 

Statistical Package Program of the Parallel Analysis Method for Determining the Optimal Component Numbers in Factor Analysis

Afifi Lateh

Prince of Songkla University, Thailand

This article exemplifies the application of SPSS program using the syntax command and WPA unit which uses Parallel Analysis to resolve the number of factors or components question. Using this application was calculated eigenvalues to be obtained the mean and percentile of eigenvalues by Parallel Analysis method. Moreover, the researcher could provide the number of observations and the number of variables to obtain the mean and percentile of eigenvalues with WPA unit.

Article Details

Section
บทความปริทัศน์ (Review Article)