การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา

Main Article Content

นันทิมา นาคาพงศ์
สำราญ มีแจ้ง
อรุณี อ่อนสวัสดิ์
สายฝน วิบูลรังสรรค์

Abstract

Development of a Model to Enhancing Competence in Evaluating Mathematical Skill and Process for Secondary School Teachers

Nanthima Nakapong, Samran Meejang, Arunee Onsawad, and Saifon Vibulrangson

Naresuan University, Thailand

The purpose of this research was to develop a model to enhancing competence in evaluating mathematical skill and process for secondary school teachers. Four steps were involved in the study: 1) studying current conditions, problems and core competence in evaluating mathematical skill and process 2) creating and validating the model 3) pilot testing the model; and 4) evaluating effectiveness of the model. The data collection included literature reviews, direct observation, interviews, and questionnaires. Thirty-two teachers participated in the research.

The model which resulted consisted of four components: 1) core competence analysis 2) procedure of enhancing competence in evaluation 3) an activity package for enhancing competence in evaluation; and 4) a mathematical skill and process evaluation plan. The results showed that the model, when applied, improved both attitude and competence of teachers. The effectiveness of the model was 85.63/92.95. The efficiency index was 0.76.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)