ผลของการออกกำลังกายบนลู่วิ่งไฟฟ้าที่มีต่อหน้าที่บริหารจัดการของสมองในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์

Main Article Content

ลัดดา เหลืองรัตนมาศ
เสรี ชัดแช้ม

Abstract

-

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)