โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงรุนแรงจากเชื้ออีโคไลโดยมี การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองเป็นตัวแปรกำกับ

Main Article Content

เสน่ห์ พลีจันทร์
พูลพงศ์ สุขสว่าง
สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล

Abstract

-

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)