โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความไว้วางใจในแพทย์ และความยึดมั่นในคำแนะนำของแพทย์ที่มีต่อผลลัพธ์การควบคุมเบาหวานของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

Main Article Content

จรุญ ไตรวุฒิ
พูลพงศ์ สุขสว่าง
วริยา วชิราวัธน์

Abstract

-

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)