การวินิจฉัยทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยประยุกต์โมเดลลำดับขั้นคุณลักษณะและการทดสอบแบบ ปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์

Main Article Content

ทิพย์ ขำอยู่
เสรี ชัดแช้ม
กฤษณะ ชินสาร

Abstract

-

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)