การพัฒนาวิธีการคัดเลือกข้อสอบข้อถัดไปโดยใช้ทฤษฎีการตัดสินใจในการทดสอบแบบปรับเหมาะ ด้วยคอมพิวเตอร์

Main Article Content

โสฬส สุขานนท์สวัสดิ์
เสรี ชัดแช้ม
กฤษณะ ชินสาร

Abstract

-

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)