การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอิงสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

Main Article Content

รัตนะ บัวสนธ์
สำราญ มีแจ้ง
สายฝน วิบูลรังสรรค์
ปุณิกา ศรีติมงคล

Abstract

-

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)