ผลของการฟังดนตรีไทยเดิมที่พึงพอใจต่อการเพิ่มศักยภาพความจำขณะคิดในผู้สูงอายุ:การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง

Main Article Content

อัญชนา จุลศิริ
เสรี ชัดแช้ม

Abstract

-

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)