การเพิ่มการเลือกสนใจภาพและเสียงของนักเรียนด้วยการออกกำลังกายแบบผสานกายจิตด้วยไม้พลอง: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง

Main Article Content

พนิดา วิมานรัตน์
สุชาดา กรเพชรปาณี

Abstract

-

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)