ผลของการฟังเสียงสวดมนต์ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบชี่กงต่อการเพิ่มความผาสุก ทางจิตวิญญาณและลดความปวดในผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง

Main Article Content

เพชรรัตน์ เจิมรอด
เสรี ชัดแช้ม

Abstract

-

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)