ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงาน ของอาจารย์โรงเรียนสาธิต

Main Article Content

พัสกร แนวประณีต
พูลพงศ์ สุขสว่าง
สุชาดา กรเพชรปาณี

Abstract

-

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)