ศักย์ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์แสดงผลของการจินตภาพเชิงปฏิสัมพันธ์ต่อการจำความสัมพันธ์ คู่ใบหน้ากับชื่อในผู้สูงอาย

Main Article Content

จุไรรัตน์ ดวงจันทร์
เสรี ชัดแช้ม

Abstract

-

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)