อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะทางจิตวิทยาเชิงบวกของนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลต่อความเข้มแข็งของชุมชน

Main Article Content

อภิญญา หรูสกุล
สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
สุชาดา กรเพชรปาณี

Abstract

-

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)