โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยของรัฐ

Main Article Content

อรวรรณ บุญบำรุง
สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
กนก พานทอง

Abstract

-

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)