โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการรับรู้ความสามารถของตนเองและเมต้าคอกนิชันส่งผลต่อความคาดหวัง ในความสามารถของตนและผลของการกระทำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Main Article Content

ญาณิกา ลาประวัติ
พูลพงศ์ สุขสว่าง
กนก พานทอง

Abstract

-

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)