การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อกลิ่น

Main Article Content

สุธัญญา พรหมสมบูรณ์
สุชาดา กรเพชรปาณี

Abstract

การศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาที่มีต่อกลิ่นมีความสำคัญต่อกระบวนการบำบัดด้วยกลิ่น (สุคนธบำบัด) เนื่องจากกลิ่นมีผลออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและผลทางด้านจิตวิทยา โดยกลิ่นเป็นสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ได้ง่าย อีกทั้งกลิ่นแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัว และมีผลต่อร่างกายและจิตใจได้แตกต่างกัน การนำกลิ่นมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดด้วยธรรมชาติจึงจำเป็นต้องเข้าใจถึงการตอบสนองทางสรีรวิทยาที่มีต่อกลิ่นในลักษณะต่างๆ ดังนั้น บทความนี้จึงรวบรวมความรู้และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นของน้ำมันหอมระเหย ซึ่งประกอบด้วย พืชที่ให้น้ำมันหอมระเหย การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช สรีรวิทยาของระบบประสาทรับกลิ่น และการตอบสนองทางสรีรวิทยาที่มีต่อกลิ่น

 

Physiological Response to Odors

The study of physiological response to odor is very important for aromatherapy process, because the effect of odor acts on nervous system and psychological effect. The stimulus of odor can easily introduce sense and emotions; furthermore, each of odor has specific property, and they have different effect on body and mind. Understanding the physiological response to odors is very important for natural therapy. Thus, this article reviews on research of essential oil, containing essential oil from plant, the extraction method, neurophysiology of olfactory system and physiological response to odors.  

Article Details

Section
บทความปริทัศน์ (Review Article)