โมเดลสมการโครงสร้าง

Main Article Content

เสรี ชัดแช้ม

Abstract

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำโมเดลสมการโครงสร้างใน 5 ประเด็น ได้แก่ คำถามวิจัย คำศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรมลิสเรล ลักษณะข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ข้อตกลงเบื้องต้นของโมเดลสมการโครงสร้างและตัวอย่างผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรมลิสเรล โดยเน้นให้ผู้อ่านรู้จักโมเดลสมการโครงสร้างและเข้าใจผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Article Details

Section
บทความปริทัศน์ (Review Article)