การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

Main Article Content

สมโภชน์ อเนกสุข

Abstract

ข้อมูลเชิงคุณภาพส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของข้อความ ภาพ หรือ สัญลักษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อหาแบบแผนพฤติกรรม การให้คำอธิบาย การให้ความหมาย และศึกษากระบวนการของปรากฏการณ์ ซึ่งสภาพการณ์ต่าง ๆ มีความหลากหลายตามลักษณะของกลุ่มคนใสแต่ละสังคม วัฒนธรรมและพื้นที่ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจึงมีหลายวิธี โดยทั่วไปประกอบด้วย การนำข้อมูลมาจัดระบบ จำแนก แยกแยะ เชื่อมโยงทำความเข้าใจ และหาข้อสรุปด้วยวิธีการแบบอุปนัย เพื่อตอบปัญหาการวิจัย ส่วนใหญ่นักวิจัยเชิงคุณภาพจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล และกระทำต่อเนื่องหลังการเก็บข้อมูลสิ้นสุดลงแล้วเพื่อสร้างเป็นบทสรุปบนพื้นฐานของหลักการอย่างใดอย่างหนึ่ง

Article Details

Section
บทความปริทัศน์ (Review Article)