การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา

Main Article Content

วิสิทธิ์ โรจนไพรวงศ์

Abstract

A DEVELOPMENT OF THE CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF SCIENCE ACHIEVEMENT MOTIVATION OF MATHAYOM SUKSA FIVE STUDENTS IN SCHOOLS UNDER JURISDICTION OF THE DEPARTMENT OF GENERAL EDUCATION

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)