ภาวะผู้นำของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในทศวรรษหน้า

Main Article Content

นิติมา เทียนทอง

Abstract

THE LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS IN THE EDUCATION SERVICE AREAS IN THE NEXT DECADE

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)