การวิเคราะห์ประสิทธิภาพโมเดลลิสเรลตัวแปรที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

Main Article Content

ผ่องศรี น้อยปรีชา

Abstract

.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)