การเติบโตของโมเดลสมการโครงสราง ป พ.ศ. 2537 – 2546

Main Article Content

สุชาดา กรเพชรปาณี

Abstract

การศึกษาครั้งนี้พิจารณาการเติบโตและพัฒนาการของโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) ระหวางปพ.ศ. 2537 – 2546 รวมทั้งพิจารณาพัฒนาการของวารสาร Structural Equation Modeling และวารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใชบทคัดยอจากฐานขอมูล PsycINFO เปนแหลงขอมูลในการศึกษาของตางประเทศ (Hershberger, 2003) ใชบทคัดยอจากฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย และวารสารวิชาการไทยเปนแหลงขอมูลในการศึกษาของประเทศไทย ผลการศึกษาหลักที่พบของตางประเทศ ไดแก 1) จํานวนบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ SEM ที่ลงตีพิมพในวารสารวิชาการตาง ๆ มีจํานวนเพิ่มขึ้น 2) จํานวนวารสารที่ตีพิมพบทความเกี่ยวกับ SEM มีจํานวนเพิ่มขึ้น 3) มีการใช SEM มากที่สุดในบรรดาเทคนิค หลายตัวแปรตาง ๆ 4) วารสาร Structural Equation Modeling เปนแหลงเผยแพรสําคัญของการพัฒนาเทคนิค SEM ในสวนของประเทศไทยพบวาวารสารวิชาการยังมีจํานวนนอยมาก งานวิจัยทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงเทคนิค SEM สวนใหญเปนวิทยานิพนธที่ยังไมไดรับการตีพิมพลงในวารสารวิชาการ และวารสารวิจัยและวัดผล การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปนแหลงใหมที่เผยแพรบทความเชิงเนื้อหา SEM

Article Details

Section
บทความปริทัศน์ (Review Article)