การพัฒนาแบบทดสอบความสอดคลองในการมองโลกสําหรับวัยรุ่น

Main Article Content

ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบทดสอบความสอดคลองในการมองโลกของวัยรุน เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางจากการวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับความสอดคลองในการมองโลกของ แอนโทนอฟกี้ รวมกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสอดคลองในการมองโลก กลุมตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพและเกณฑปกติ เปนนักเรียนอายุ 13 – 18 ปในจังหวัดชลบุรีกําลังเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 และ ช้นั ปวช.1 - 3 ปการศึกษา 2544 จากโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด(สปจ.) กรม สามัญศึกษา (สศ.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กรมอาชีวศึกษา (อศ.) และสังกัด ทบวงมหาวิทยาลัย (ทบวง) จํานวน 3,375 คน ไดมาจากการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนของจํานวนประชากร ผลการวิจัยพบวา คุณภาพของแบบทดสอบความสอดคลองในการมองโลก คือ ความตรงเชิงโครงสรางโดยการวิเคราะห องคประกอบได 6 องคประกอบ ไดแก ความสามารถในการเขาใจ ความอดทน ความสามารถในการปรับตัว การกลาเผชิญ ความสามารถในการจัดการ และการใหคุณคาและความหมาย มีคาน้ำหนักองคประกอบรายขอตั้งแต 0.34 - 0.67 และจากการหาความสมพันธระหวางแบบทดสอบโดยการหาคาสัมประสทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันได คาสัมประสิทธสหสัมพันธเทากับ 0.51 คาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองระหวางคะแนนรายขอของแตละองคประกอบกับคะแนนรวมขององคประกอบตั้งแต 0.21 -0.70 คาความเที่ยงซึ่งคำนวณโดยใชสูตรสัมประสทธิ์แอลฟา มีคาเทากับ 0.82 มีเกณฑปกติ 4 ชุดคือเกณฑปกติของวัยรุนชายอาย 13 - 15 ป และ 16 - 18 ป เกณฑปกติ ของวัยรุนหญิงอายุ 13 - 15 ป และ 16 - 18 ป จากการทดสอบความแตกตางของความสอดคลองในการมองโลกดวยการทดสอบคาทีระหวางเพศชาย กับเพศหญิงที่ระดับนัยสําคัญ .05 ไมพบความแตกตางคะแนนความสอดคลองในการมองโลกของวัยรุน กลุมอายุ 16 - 18 ปสูงกวาวัยรุนกลุมอายุ 13 - 15 ป จากการวิเคราะหความแปรปรวนพบวาคะแนนความสอดคลองในการ มองโลกของวัยรุนในโรงเรียนสังกัด สปจ. ต่ํากวาวัยรุนทุกสังกัดคะแนนความสอดคลองในการมองโลกของวัยรุน ในโรงเรียนสังกัดทบวง อศ. และสศ. ไมแตกตางกัน แตสูงกวาคะแนนความสอดคลองในการมองโลกของวัยรุน ในโรงเรียนสังกัด สช. และสปจ.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)