การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับสรางขอสอบวัดความสามารถดานการคํานวณ ชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3)

Main Article Content

พิชิตพล ถนอมงาม

Abstract

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสรางขอสอบวัดความสามารถดานการคํานวณ ชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3) จากฟอรมขอสอบที่สรางขึ้น โปรแกรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น เขียนโดยชุดคําสั่งของภาษาวิชวลเบสิคเวอรชั่น 6.0 ขั้นตอนในการวิจัยไดแก การนิยามปญหาการสรางขอสอบ ตนแบบและฟอรมขอสอบ การเขียนโปรแกรมใหคอมพิวเตอรสรางขอสอบจากฟอรมขอสอบ การจัดทําคูมือการ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร      การตรวจแกขอผิดพลาดและประเมินประสิทธิผลการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ประเมินประสิทธิผลการใชโปรแกรมโดยผูสอนวิชาคณิตศาสตรชวงชั้นที่ 3 และผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตรีสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร จํานวน 24 คน ผลการวิจัย 1. ขอสอบประเภทหลายตัวเลือกชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 66 ขอ ที่โปรแกรมสรางขึ้นจากฟอรม ขอสอบแตละขอวัดความสามารถดานการคํานวณ โปรแกรมสามารถสรางขอสอบไดจํานวนเทากับฟอรมขอสอบ ขอสอบทุกขอมีดัชนีความยากและดัชนีอํานาจจําแนกอยูในเกณฑดี ความตรงและความเที่ยงของ แบบทดสอบแตละชุดอยูในเกณฑดี 2. โปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถสรางขอสอบไดคงเสนคงวา สามารถผลิตแบบทดสอบ แกไขขอสอบและพิมพแบบทดสอบลงกระดาษ ตรวจสอบความเหมาะสมของขอสอบที่สรางขึ้น และขอสอบที่สรางจากโปรแกรมมีคุณภาพไมตางจากขอสอบตนแบบ 3. การประเมินประสิทธิผลการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร พบวา โปรแกรมมีความสะดวกในการใชงานดีมากโปรแกรมมีความถูกตองในการใชงานดีมากคูมือการใชโปรแกรมมีความชัดเจนดี และลักษณะทั่วไปของโปรแกรมอยูในเกณฑดี

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)