การพัฒนาแบบวัดพหุปัญญาสำหรับรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

Main Article Content

อัญชลี ศรีกลชาญ

Abstract

การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาแบบวัดพหุปญญาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตามทฤษฎี พหุปญญาของการดเนอร 8 ดาน ไดแกภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร มิติ รางกายและการเคลื่อนไหว ดนตรี มนุษยสัมพันธ การเขาใจตนเอง และธรรมชาติ ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของแบบวัด และสรางปกติ วิสัยของแบบวัด กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี จํานวน 800 คน วิเคราะหคาสถิติของแบบวัดโดยใชโปรแกรม Lertap 5 วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานโดยใชโปรแกรม SPSS และ ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของแบบวัดดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง โดยใชโปรแกรม ลิสเรล 8.50 ผลการวิจัยพบวา 1. แบบวัดพหุปญญาจํานวน 60 ขอ มีความตรงเชิงเนื้อหาทุกขอ ความเที่ยงของแบบวัดพหุปญญาทั้งฉบับ เทากับ 0.84 ดัชนีความยากของขอสอบอยูระหวาง 0.39 – 0.83 ดัชนีอํานาจจําแนกของขอสอบอยูระหวาง 0.21 – 0.85 2. แบบวัดพหุปญญามีความตรงเชิงโครงสรางอยูในเกณฑดี มีคา chi-square = 1204.27 (p = 1.00), df = 1461, GFI = 0.95, AGFI = 0.94, CFI = 1.00, Standardized RMR = 0.03, RMSEA = 0.00 และองคประกอบทั้ง 8 องคประกอบ กับขอสอบทั้ง 60 ขอมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ปกติวิสัยของแบบวัดพหุปญญาจําแนกเปน 3 ระดับ ไดแก ผูที่มีพหุปญญาระดับสูง มีตําแหนงเปอรเซน ไทลตั้งแต 78 ขึ้นไป ผูที่มีพหุปญญาระดับปานกลาง มีตําแหนงเปอรเซนไทลอยูระหวาง 24.0 – 77.9 ผูที่มีพหุปญญา ระดับต่ํา มีตําแหนงเปอรเซนไทลต่ํากวา 24 ลงไป

DEVELOPMENT OF A MULTIPLE INTELLIGENCE TEST FOR LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS

The goals of this study were to: 1) develop a Multiple Intelligence Test for Lower secondary school students, using Gardner’s Theory of Multiple Intelligences (Linguistic, Logical - Mathematical, Spatial, Body-Kinesthetic, Musical, Interpersonal, Intrapersonal, and Natural); 2) to verify the construct validity of the test; 3) to develop test norms. The study involved a sample of 800 lower secondary school students from the Chon Buri province. Test quality was determined by using the Lertap 5 software package. SPSS was used to derive descriptive statistics, while a second - order confirmatory factor analysis was conducted by applying LISREL 8.50. Major findings: 1. Sixty (60) items from the Multiple Intelligence Test were found to have content validity. Test reliability, as indexed by Cronbach’s coefficient alpha, was found to be 0.84. Item difficulties ranged from 0.39 to 0.83, with point - biserial discrimination indices found to lie in the 0.21 to 0.85 range. 2. The construct validity of the test, with its eight factors, was confirmed by LISREL. All test items were found to have statistically - significant factor loadings. LISREL’s goodness of fit index, GFI, was 0.95, with the adjusted goodness of fit index, AGFI, being 0.94. The comparative fit index, CFI, was 1.00. The standardized RMR was 0.03, with the RMSEA was 0.00. With 1461 degrees of freedom, chi-square was found to be 1204.27 (p = 1.00). 3. Norms were divided into three intervals: percentile ranks at 78 and above were considered to indicate a high intelligence level; ranks below 24 were low, with percentile ranks from 24.0 to 77.9 judged to correspond to normal intelligence.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)