การพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความสามารถในการแกปญหา ทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Main Article Content

มะลิวรรณ โคตรศรี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดล ความสัมพันธเชิงสาเหตุของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ภาคตะวันออก ปการศึกษา 2546 จํานวน 420 คน ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวยตัวแปรแฝง 6 ตัว ไดแก ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร แบบการคิด ความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตร เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และความรูพื้นฐานเดิมทางคณิตศาสตร เครื่องมือ  ที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบวัด แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร แบบวัดแบบการคิด แบบวัดความวิตกกังวลในวิชา คณิตศาสตร แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และแบบเก็บขอมูลเกรดวิชาคณิตศาสตร  การวิเคราะห ขอมูลใชโปรแกรม SPSS ในการหาคาสถิติพื้นฐาน และใชโปรแกรม LISREL 8.50 ในการตรวจสอบความ ตรงเชิงโครงสรางของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ   ผลการวิจัยแสดงวา โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรมี ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจาก คาไค-สแควร เทากับ 22.47 ที่องศาอิสระเทากับ 67 คา ความนาจะเปน เทากับ 1.00 ดัชนี GFI เทากับ 0.99 ดัชนี AGFI เทากับ 0.98 ดัชนี CFI เทากับ 1.00 คา SRMR เทากับ 0.01 และคา RMSEA เทากับ 0.00 ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของ ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรไดรอยละ 63 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการ แกปญหาทางคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร แบบการ คิด ความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตร เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และความรูพื้นฐานเดิมทางคณิตศาสตร 

 

DEVELOPMENT OF A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL  OF MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING ABILITY  OF GRADE NINE STUDENTS

The purpose of this research was to develop and validate a causal relationship model of mathematical problem solving ability of grade nine students. The sample involved 420 grade nine students in schools under the jurisdiction of the Commission for Basic Education in the eastern region, Thailand, academic year 2003.  The model involved six latent variables: mathematical problem solving ability, mathematical achievement motivation, cognitive style, anxiety in mathematics, attitude toward mathematics, and prior knowledge in mathematics.  Research instruments included the Mathematical Problem Solving Ability Test, the Mathematical Achievement Motivation Scale, the Cognitive Style Test, the Mathematic Anxiety Scale, the Attitude Toward Mathematic Scale, and the Mathematic Grade Questionnaire.  SPSS was used to derive descriptive statistics; LISREL 8.50 was used to validate the causal relationship model. Results indicated that the model was consistent with empirical data.  Goodness of fit indicators included a chi-square value of 22.47 with 67 degrees of freedom; p = 1.00; GFI = 0.99; AGFI = 0.98; CFI = 1.00; SRMR = 0.01; and RMSEA = 0.00.  The variables in the model accounted for 63 percent of the variance of mathematical problem solving ability.  The variables that had statistically significant direct effects on mathematical problem solving ability were mathematical achievement motivation, cognitive style, anxiety in mathematics, attitude toward mathematics, and prior knowledge in mathematics. 

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)