การพัฒนาคาปรับแกสถิติทดสอบไค-สแควร กรณีความถี่ที่คาดหวังมีขนาดเล็ก

Main Article Content

อํานาจ สุวรรณสันติสุข

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคาปรับแกสถิติทดสอบไค-สแควร กรณีความถี่ที่คาดหวังมี ขนาดเล็ก โดยใชสถานการณจําลองดวยเทคนิคมอนติคารโล ทดลองหาคาปรับแก กรณีความถี่ ที่คาดหวังมีขนาดเล็ก  เพื่อใหสามารถควบคุมอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ Ι  ได  ซึ่งไดทดลองกับตารางขนาด 2 × 2, 2 × 3 และ 3 × 3 โดยในแตละสถานการณทดลองซ้ําเปนจํานวน 10,000 ครั้ง แลวคํานวณหาอัตราความคลาดเคลื่อน ประเภทที่ Ι  และทดลองซ้ํา ๆ จนกวาอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ Ι  ที่ไดเทากับหรือใกลเคียงกับระดับ นัยสําคัญที่กําหนดมากที่สุด  จึงบันทึกคาปรับแกที่ไดเปนผลการทดลอง  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  และ 0.01 (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดาวน์โหลดไฟล์)

DEVELOPMENT OF CHI-SQUARE CORRECTION VALUES FOR CONTINGENCY TABLES WITH SMALL EXPECTED FREQUENCIES

The purpose of this study was to determine chi-square correction values for contingency tables with small expected frequencies.  Monte Carlo simulation methods were used to create test contingency tables, and to determine correction values.  Ten thousand (10,000) tables were generated for each of several table sizes.  Type I error rates were determined using 0.05 and 0.01 levels of significance, under varying correction values and sample size (more detail please download file)

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)