การสร้างแบบวัดความสามารถทางการคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Main Article Content

ศรัณยา หนูเงิน

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแบบวัดความสามารถทางการคิดตามทฤษฎีปญญาแหงความสําเร็จ ของสเติรนเบิรกสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 3 ดาน ไดแก การคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค และ การคิดเชิงปฏิบัติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครนายก ปการศึกษา 2547 จํานวน 1,300 คน วิเคราะหคาสถิติเบื้องตนโดยใชโปรแกรม SPSS วิเคราะหคาสถิติ ของขอสอบและคาความเที่ยงของแบบวัดโดยใชโปรแกรม Lertap 5 และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของ แบบวัดดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองโดยใชโปรแกรม LISREL 8.50 ผลการวิจัยปรากฏวา 1. ขอสอบในแบบวัดความสามารถทางการคิดมีความตรงเชิงเนื้อหาทุกขอ มีดัชนีความยากของขอสอบ ตั้งแต .21 ถึง .79 มีดัชนีอํานาจจําแนกของขอสอบตั้งแต .23 ถึง .38 และคาความเที่ยงของแบบวัดทั้งฉบับเทากับ .81 2. แบบวัดความสามารถทางการคิดมีความตรงเชิงโครงสรางอยูในเกณฑดี มีคาไค-สแควรเทากับ 131.55 ที่องศาอิสระเทากับ 283 คาความนาจะเปนเทากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ .99 ดัชนีวัด ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .99 และดัชนีวัดความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 1.00 3. ปกติวิสัยแบบเปอรเซนไทลของแบบวัดความสามารถทางการคิดจําแนกเปน 3 ระดับ ไดแก ผูมี ความสามารถทางการคิดระดับสูง มีตําแหนงเปอรเซนไทลสูงกวา 77.00 ขึ้นไป ผูมีความสามารถทางการคิด ระดับปานกลาง มีตําแหนงเปอรเซนไทลที่ 23.01 ถึง 77.00 และผูมีความสามารถทางการคิดระดับต่ํา มีตําแหนง เปอรเซนไทลต่ํากวา 23.01 ลงมา

THE CONSTRUCTION OF A THINKING ABILITIES TEST FOR LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS

The objective of this research was to construct a Thinking Abilities Test for lower secondary school students based on Sternberg’s triarchic Theory of Successful Intelligence, encompassing analytical, creative, and practical abilities. The sample involved 1,300 students in Nakhon Nayok Education Service Area Office, academic year 2004. Descriptive statistics were obtained by using SPSS; item analysis and test reliability were determined by using Lertap 5; and LISREL 8.50 was employed for the second order confirmatory factor analysis. The major findings were: 1 The Thinking Abilities Test items were judged to have content validity. Item difficulties ranged from .21 to .79, while item discriminations were in the range .23 to .38. The reliability of the Thinking Abilities Test was found to be .81. 2. The construct validity of the Thinking Abilities Test was found by aligning with a criterion measure, with chi-square goodness of fit test at 131.55, df = 283, p = 1.00,GFI = .99, AGFI = .99, andCFI = 1.00. 3. The Percentile norms of the Thinking Abilities Test were divided into three levels: percentile rank higher than 77.00 indicating a high level of thinking abilities; percentile rank from 23.01 to 77.00 indicating a normal level of thinking abilities; and percentile rank less than 23.01 indicating a low level of thinking abilities.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)