การพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความฉลาดทางอารมณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

Main Article Content

สวนีย วีระพันธุ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดล ความสัมพันธเชิงสาเหตุของความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางเปน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค ตะวันออก ปการศึกษา 2545 จํานวน 1,000 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามการ อบรมเลี้ยงดู แบบสอบถามรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว แบบวัดบุคลิกภาพ แบบสอบถามการ สนับสนุนทางสังคม แบบสอบถามปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และแบบวัดความฉลาดทางอารมณ การ วิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม SPSS ในการหาคาสถิติพื้นฐาน และใชโปรแกรม LISREL 8.50 ในการวิเคราะห ความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ  ผลการวิจัยแสดงวา โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนตน มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี โดยพิจารณาจากคาไค-สแควร เทากับ 1.08 คา ที่องศาอิสระเทากับ 11 คา p เทากับ 1.00 ดัชนี GFI เทากับ 1.00 ดัชนี AGFI เทากับ 1.00 ดัชนี CFI เทากับ 1.0 คา SRMR เทากับ .002 และคา RMSEA เทากับ 0.00 ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบาย ความแปรปรวนของความฉลาดทางอารมณไดรอยละ 94 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอความฉลาดทาง อารมณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ บุคลิกภาพของนักเรียน การสนับสนุนทางสังคม การสื่อสารภายใน ครอบครัว  และการอบรมเลี้ยงดู สวนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอความฉลาดทางอารมณโดยผานตัวแปร บุคลิกภาพ ไดแก ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และเพศ 

 

DEVELOPMENT OF A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF EMOTIONAL INTELLIGENCE FOR LOWER  SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Research objectives were to develop and validate a causal relationship model of Emotional Intelligence for lower secondary school students. The sample consisted of 1,000 lower secondary school students under the jurisdiction of the Office of Basic Education Commission in the Eastern Region, Thailand, academic year 2002. Research instruments included the Student Personal Information Questionnaire, the Child Rearing Practices Questionnaire, the Family Communication Questionnaire, the Personality Scale, the Social Support Questionnaire, the Interaction between Teacher and Student Questionnaire, and the Emotional Intelligence Scale.  Data were analyzed by descriptive statistical analysis through SPSS, and the causal relationship model was validated with LISREL 8.50. Results indicated that the adjusted model was consistent with empirical data.  Model validation measures were found to be: chi-square = 1.08, df = 11, p  = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 0.98, CFI = 1.00, SRMR = 0.002, and RMSEA = 0.00.  The variables in the model accounted for 94 percent of the variance of Emotional Intelligence.  Variables with a statistically significant direct effect on Emotional Intelligence were student personality, social support, family communication, and child rearing practices.  Variables having a statistically significant indirect effect on Emotional Intelligence were interaction between teacher and student, and sex.   

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)