การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันความเชื่อเรื่องความรู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

Main Article Content

สุปราณี จําปา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันความเชื่อเรื่องความรูของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามแนวคิดความเชื่อเรื่องความรูของชอหมเมอร (Schommer, 1990) และตรวจสอบความ สอดคลองของโมเดลองคประกอบความเชื่อเรื่องความรูกับขอมูลเชิงประจักษ  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2546 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก จํานวน 900 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบวัดความเชื่อเรื่องความรู การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ สกัดองคประกอบดวยวิธีวิเคราะหตัวประกอบหลัก และหมุนแกน องคประกอบดวยวิธีแวรริแมกซ โดยใชโปรแกรม SPSS และวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง เพื่อ ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลองคประกอบความเชื่อเรื่องความรู โดยใชโปรแกรม LISREL 8.50  ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา องคประกอบความเชื่อเรื่องความรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประกอบ ดวย 4 ดาน เรียงลําดับตามคาน้ําหนักองคประกอบ คือ ความสามารถในการเรียนรู  โครงสรางของความรู  ความแนนอนของความรู  และความเร็วในการเรียนรู การตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลองคประกอบ กับขอมูลเชิงประจักษ ปรากฏผลวา χ 2 = 5.40, df = 38, p = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = .99, CFI = 1.00, SRMR = 0.01, RMSEA = .00 แสดงวา โมเดลความเชื่อเรื่องความรูสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดี 

A CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF GRADE NINE STUDENTS

A model of the epistemological beliefs of grade nine students was developed and validated, based on the concepts of Schommer (1990). The sample consisted of 900 grade nine students in schools under the jurisdiction of the Commission for Basic Education in the Eastern Region, Thailand, academic year 2003.  The research instrument was the epistemological beliefs scale.  Data were analyzed by means of exploratory factor analysis with principal component extraction and varimax rotation using SPSS. The model was validated by using second order confirmatory factor analysis through  LISREL version 8.50. The research results indicated that the epistemological beliefs of grade nine students consisted of four factors.  In order of factor loading, they were: ability to learn, structure of knowledge, certainty of knowledge, and speed of learning.  The validation of the model provided 2 χ = 5.40, df = 38, p = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = .99, CFI = 1.00, SRMR = 0.01, RMSEA = 0.00. 

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)