การพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติหนาที่ ของขาราชการตํารวจชั้นประทวน

Main Article Content

พิชญา ทองอยูเย็น

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลความสัมพันธ เชิงสาเหตุของความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจชั้นประทวน โดยใชทฤษฎีความ เหนื่อยหนายของมาสแลค (Maslach, 1986) เปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาโมเดลดังกลาว ตัวแปรในโมเดล ประกอบดวย ตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได 29 ตัวแปร กลุมตัวอยาง เปนขาราชการตํารวจชั้น ประทวนสังกัดตํารวจภูธรภาค 2 ป พ.ศ. 2546 จํานวน 500 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบสอบถามและแบบวัด จํานวน 7 ชุด การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม SPSS ในการหาคาสถิติพื้นฐานและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และใชโปรแกรม LISREL 8.50 ในการ วิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ  ผลการวิจัยแสดงวา โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติหนาที่ ของขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่ปรับเปนโมเดลทางเลือก มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูใน เกณฑดี โดยพิจารณาจาก คาไค-สแควร เทากับ 13.43 ที่องศาอิสระ เทากับ 22 คา p เทากับ 0.92 ดัชนี GFI เทากับ 1.00 ดัชนี AGFI เทากับ 0.98 ดัชนี CFI เทากับ 1.00 คา SRMR เทากับ 0.02 และคา RMSEA เทากับ 0.00 ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติหนาที่ ไดรอยละ 76 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ ตํารวจชั้นประทวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ความเครียดในการปฏิบัติหนาที่ สายงาน และ ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ สวนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติหนาที่ ของขาราชการตํารวจชั้นประทวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ความขัดแยงในบทบาทของตน สัมพันธภาพ ในหนวยงาน ภาระงาน และอายุ   

DEVELOPMENT OF A CAUSAL RELATIONSHP MODEL OF JOB BURNOUT FOR NON-COMMISSIONED POLICE OFFICERS

This research was undertaken to develop and validate a causal relationship model of job burnout for non-commissioned police officers, based on the theory of Maslach (1986).  The model consisted of five latent variables and twenty-nine observed variables.  The sample, derived by means of multi-stage random sampling, consisted of 500 non-commissioned police officers under the Provincial Police Region II, Thailand, 2003.  The research instruments included seven sets of questionnaires and objective forms.  Data were analyzed by using SPSS to obtain descriptive statistics, and by employing LISREL 8.50 for model validation. It was found that the adjusted model was consistent with empirical data.  Goodness of fit measures were found to be: chi-square = 13.43, df = 22, p  = 0.92, GFI = 1.00, AGFI = 0.98, CFI = 1.00, SRMR = 0.02 and RMSEA = 0.00.  The variables in the model accounted for 76 percent of the variance in job burnout. Variables with a statistically significant direct effect on job burnout were job stress, work line, and work experience.  Variables with a statistically significant indirect effect on job burnout were role conflict, personal interrelationship in the work place, workload, and age. 

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)